OWS


Ogólne Warunki Sprzedaży „SIGMA BK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” w Kielnie (zwanej dalej „SIGMA BK” lub „Sprzedającym”)
24 luty 2021

 

  

 1. Pytania o ceny i towary oraz zamówienia handlowe powinny być  składane mailowo na adresy podane na stronie www.sigmabk.pl/kontakt.

 2. Zamówienie powinno być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Kupującego lub jego upoważnionego przedstawiciela (pracownika lub pełnomocnika).

 3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia przez SIGMA BK złożonego zamówienia w całości. SIGMA BK nie jest związana warunkami zakupu przesłanymi przez Kupującego na zamówieniu, Ogólnymi Warunkami Zakupu lub innymi warunkami Kupującego.

 4. Decyzja o sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności może zostać uzależniona od ustanowienia zabezpieczeń płatności w postaci: gwarancji bankowej, weksla gwarancyjnego, poręczenia, akredytywy dokumentowej, cesji wierzytelności lub złożenia dodatkowych dokumentów. SIGMA BK zastrzega sobie możliwość limitowania kwotowo maksymalnego kredytu kupieckiego. Niezależnie od potwierdzenia zamówienia, SIGMA BK zastrzega sobie możliwość nie wydania towarów w przypadku istnienia wymagalnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy lub przekroczenia ustalonego kwotowo maksymalnego udzielonego kredytu kupieckiego.

 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i wydania towarów jest brak wymagalnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy.

 6. SIGMA BK ofertuje towary w różnych walutach. Fakturowanie standardowo odbywa się w PLN, niezależnie od waluty oferty. Fakturowanie odbywa się według kursu sprzedaży dewiz banku Santander Bank Polska S.A. z dnia poprzedzającego dzień WZ lub, -w przypadku wystawienia faktury proforma - z daty poprzedzającej dzień wystawienia faktury proforma. Na życzenie Kupującego, SIGMA BK będzie fakturować w walucie ustalonej przez strony. Gdy oferta i faktura są wystawiane w różnych walutach, kwota zostanie przeliczona na PLN wg kursu zakupu dewiz, a następnie na walutę faktury według kursu sprzedaży dewiz banku Santander Bank Polska S.A.

 7. Wszystkie podane w katalogach i na stronie internetowej ceny towarów są cenami loco magazyn SIGMA BK w Kielnie. W przypadku, gdy SIGMA BK dostarcza Kupującemu towary do określonego miejsca dostawy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu SIGMA BK udokumentowanych kosztów przewozu towarów lub zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ustalonego przez Strony przy zawarciu umowy sprzedaży towarów. W przypadku braku odbioru towarów w terminie określonym w zamówieniu bądź potwierdzeniu zamówienia, SIGMA BK zastrzega sobie możliwość zafakturowania kosztów magazynowych lub wysłania towaru do Kupującego oraz zafakturowania kosztów transportu.

 8. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady regulują przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nie wyłącza to uprawnienia Kupującego do dochodzenia od producenta towarów roszczeń z tytułu gwarancji, jeżeli została ona udzielona na piśmie w karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie. Odpowiedzialność SIGMA BK jest ograniczona do wartości reklamowanego towaru.

 9. W przypadku nawiązania stałych stosunków handlowych szczegółowe warunki sprzedaży mogą zostać ustalone w ramowej umowie o współpracy.

 10. W przypadku produkcji wzorów wg rysunków, wytycznych czy innych informacji od Klienta wymagających wytworzenia wyrobów niestandardowych – SIGMA BK fakturuje pierwsze zamówienie kwotą trzy razy wyższą od ofertowanej ceny towaru.

 11. Patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, firma Sprzedawcy oraz podmiotów, których przedstawicielem jest Sprzedawca, a także rysunki, fotografie i elementy słowno – graficzne zamieszczone na stronie internetowej oraz w katalogach i informatorach udostępnianych przez Sprzedawcę podlegają ochronie prawnej. Zawarcie umowy sprzedaży nie uprawnia Kupującego do korzystania z nich w jakikolwiek sposób.

 12. Informacje o cenach, towarach i warunkach sprzedaży zawarte na stronie internetowej SIGMA BK lub w wydanych przez niego katalogach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.